Ładowanie strony...

Regulamin składania reklamacji – wytyczne dla klientów.

*wersja z dnia 01.09.2021 ważna do wydania nowszej wersji

1. Reklamacje rozpatrywane są standardowo w terminie 1-2 dni roboczych, nie później niż w terminie 14 dni robocze.

2. Zleceniodawca zobowiązany jest do sprawdzenia towaru pod względem ilósci i jakósci oraz wykonania zgodnie ze zleceniem niezwłocznie po jego odbiorze lub otrzymaniu.

3. Reklamacje należy złożýc w terminie 5 dni roboczych w formie przewidzianej dla składania zlecenia. W przypadku realizacji dużych zleceń , okres ten może zostác wydłużony na wniosek Zleceniodawcy, potwierdzony przez Zleceniobiorcę. Po upływie 5 dni roboczych lub okresu ustalonego indywidualnie, do zlecenia reklamacje nie będą rozpatrywane.

4. Do przyjęcia reklamacji konieczne jest dostarczenie zdję́c oraz opisu wady lub uszkodzenia. Zleceniobiorca może zażądác zwrotu towaru w celu weryfkacji reklamacji bąd́z dokonania naprawy. Jésli reklamacja okaże się niezasadna koszty dostawy pokrywa zleceniodawca

5. W przypadku otrzymania uszkodzonej przesyłki, Zleceniodawca ma obowiązek w momencie odbioru przesyłki sporządzíc protokół szkody – podpisany przez przewóznika. Brak protokołu pozbawia możliwósci uwzględnienia reklamacji.

6. Brak jakiejkolwiek czę́sci dostarczonego towaru nie upoważnia do reklamowania całej dostawy.

7. Zleceniobiorca, w przypadku uznania reklamacji, może obniżýc cenę lub dostarczýc towar wolny od wad.

8. Reklamacji nie podlegają nieznaczne odchylenia od zatwierdzonego przez Zleceniodawcę wzorca kolorystycznego. Wszelkie reklamacje kolorystyczne będą rozpatrywane na podstawie wzorów kolorystycznych pisemnie zaakceptowanych przez Zleceniodawcę lub osobę przez niego upoważnioną i przyjętych przez Zleceniobiorcę do druku.

9. W przypadku reklamacji Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialnóśc do wysokósci kwoty kontraktu związanego bezpósrednio ze Zleceniodawcą. Nie przewiduje się odszkodowania za utracone korzýsci, nieuzyskane korzýsci lub wszelkie inne postaci szkody pósredniej.

10.Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Zleceniodawcę z chwilą wydania towaru spedytorowi lub przewóznikowi.

11. W przypadku dostarczania towaru do Zleceniodawcy, Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialnósci za niedotrzymanie terminu dostarczania przesyłki oraz wybrakowanie, uszkodzenie towaru powstałe w czasie transportu, jeżeli jest ono następstwem okolicznósci leżących po stronie przewóznika.

12. Reklamacji nie podlegają odchylenia w wymiarze produktu do wielkóści 1%.

Reklamacje przesyłek – wytyczne dla klientów

W związku z pojawiającymi się uszkodzeniami naszych przesyłek i nie zawsze terminowym ich dostarczaniem przez współpracujące z nami firmy kurierskie, prosimy o dostosowanie się przy odbiorze przesyłki do poniższych wytycznych:

Jakiekolwiek uszkodzenia zewnętrzne prosimy zgłaszać natychmiast przy przyjęciu przesyłki. Paczkę należy przyją́c, otworzyć wraz z kurierem i stwierdzić co następuje:

1. Jeżeli zawartość jest nieuszkodzona – wszystko jest w porządku i nie wymaga innych czynności

2. Jeżeli część zawartości jest uszkodzona, należy spisać protokół, zaznaczając w nim uszkodzone pozycje (opis, ilość) oraz wykonać zdjęcia

3. Jeżeli cały towar jest uszkodzony, należy spisać protokół oraz wykonać zdjęcia

2. W sytuacji, w której uszkodzenie zewnętrzne jest tak znaczne, że kategorycznie odmawiają Pań stwo przyjęcia przesyłki, prosimy o dopilnowanie, aby kurier rzetelnie wpisał w powód odmowy „uszkodzenie” oraz wykonanie zdjęcia.

3. W przypadku przesyłki, która z zewnątrz jest cała, a dopiero po rozpakowaniu jej zawartóśc okazuje się uszkodzona – nie zamyka to drogi do składania reklamacji. W takiej sytuacji należy zadzwoníc do firmy, która dostarczała przesyłkę i przedstawíc zaistniały problem w ciągu 5 dni roboczych oraz jak w każdym z powyższych przypadków – wykonác zdjęcie. 4. Nieterminowe dostarczenie przesyłek – jeżeli macie Pań stwo potwierdzony termin dostawy, a przesyłka nie dojechała na czas – prosimy o zgłoszenie nam takiej informacji. 5. W sytuacji niedostarczenia przesyłki terminowo z winy przewoźnika, reklamacja nie uwzględnia dostawy na inny adres niż pierwotny.

Każdą z powyższych sytuacji prosimy potraktować bardzo poważnie – brak dostosowania się do wytycznych odbiera nam bowiem możliwość wyjaśnienia sytuacji z firmą kurierską, a tym samym, będzie skutkował automatycznych odrzuceniem reklamacji.