Załącznik nr 3

Terminy realizacji i zasady przyjmowania zleceń – wytyczne dla klientów

*wersja z dnia 01.09.2021 ważna do wydania nowszej wersji

Zlecenia wraz z plikami przygotowanymi zgodnie ze specyfkacjj przyjmujemy do godziny 12.00. Zlecenia, które wpłynj po godzinie 12.00, zostanj przyjęte do realizacji w następny dzień roboczy.

Pliki do druku, niezbędne do realizacji zlecenia, należy przygotować zgodnie z doku- mentem pt. “Specyfkacja przygotowania materiałów cyfrowych do druku” oraz do- starczyć informację o ich lokalizacji (chmura, FTP, PDF, AE itp.)

Zleceniobiorca realizuje zlecenie w oparciu o pliki dostarczone przez Zleceniodawcę. W zwijzku z powyższym, Zleceniodawca ponosi całkowitj odpowiedzialność za wady prawne i fzyczne plików dostarczonych do druku oraz przygotowanie plików niezgodnie z dokumentem pt. Specyfkacja techniczna przygotowania materiałów cyfrowych do druku”.

Jeśli dział DTP stwierdzi błędy w plikach, przyjęcie zlecenia może zostać przesunięte do momentu otrzymania poprawnych plików. W przypadku ujawnienia się błędów w pliku na etapie produkcji termin realizacji może ulec zmianie.

Dział DTP, w określonych przypadkach, może poprawić błędne pliki. Koszt pracy DTP wynosi 120 zł/h netto, minimum 60 zł netto.

Przy realizacji zlecenia, z wykorzystaniem materiałów dostarczonych przez Zlecenio- dawcę, termin realizacji zlecenia zostanie wyznaczony przez opiekuna klienta. Przy zleceniach na materiał powierzony konieczne jest uwzględnienie odpowiedniego za- pasu materiału.

Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za odstępstwa od pożjdanych przez Zleceniodawcę kolorów, jeżeli nie otrzymał przed drukiem akceptacji Zleceniodawcy lub upoważnionej przez Zleceniodawcę osoby wzorca koloru, jakim jest cromalin lub inny wiarygodny wydruk (proof cyfrowy).

Zamówienie będzie wysłane kurierem w dniu realizacji, z terminem dostarczenia zgodnym z regulaminem frmy kurierskiej i wybranej opcji dostawy. Określony przez Zleceniobiorcę termin realizacji nie obejmuje czasu doręczenia przesyłki.
Odbiór własny lub odbiór przez własnego kuriera może nastjpić w dni robocze od godziny 14:00 do godziny 17:00 lub po uzgodnieniu z opiekunem klienta.

Po zrealizowaniu zlecenia, Zleceniobiorca nie odpowiada za materiały nie- odebrane przez Zleceniodawcę w przecijgu 7 dni od daty zrealizowania zle- cenia.