Ładowanie strony...

1. Dane osobowe Zleceniobiorców przetwarzane są przez Zleceniobiorcę zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fzycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”) w celu:

a) podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem Umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b) wykonania Zlecenia (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

c) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zleceniobiorcy związanych z przepisami podatkowymi i rachunkowymi (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

d) marketingu produktów lub usług własnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

e) dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

2. Dane osobowe osób reprezentujących Zleceniodawcę przetwarzane są przez Zleceniobiorcę zgodnie z RODO w celu:

a) nawiązywania relacji handlowych – Zlecenie ze Zleceniodawcą, którego reprezentuje dana osoba (na postawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b) dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. Przetwarzane dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania Zlecenia, a po jego upływie przez okres niezbędny do: posprzedażowej obsługi (np. obsługa reklamacji); zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń; wypełnienia obowiązków prawnych Zleceniobiorcy.

4. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu.

5. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego. Ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność zawarcia Zlecenia i jej wykonania.

7. Wykonawca nie przetwarza danych osobowych w sposób, który wiązałoby się z podejmowaniem wyłącznie zautomatyzowanych decyzji co do danej osoby.

8. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie, to jest w szczególności podmiotowi obsługującemu księgowość, frmom windykacyjnym, przewoźnikom.

9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.